മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

23 January 2010

കുരുതി - കടമ്മനിട്ട

ഹേ... പാര്‍വ്വതേ......
പാര്‍വണേന്തുപ്രമോദേ പ്രസന്നെ..
പ്രകാശക്കുതിപ്പില്‍ കിതക്കുന്ന
നിന്നെ പ്രക്രീര്‍ത്തിച്ചു പാടാനും
ഓരോ വിഭാഗക്കുളിര്‍...

കേള്‍ക്കൂ..

എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 5-മിനിട്ട് 34-സെക്കന്റ്.

0 അഭിപ്രായങ്ങൾ: