മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

23 January 2010

മദ്ധ്യാഹ്ന ഗ്ഗീതം - ഒ.എന്‍.വി

ആവു നട്ടുച്ചയായ് ആവു നട്ടുച്ചയായ്
എന്നെ പിരിയാത്ത പാവം നിങ്ങളെ കരയായ്ക
നമ്മള്‍ക്ക് നാമേ തണലു വിരിക്കുക നമ്മുടെതാമീ ഹരിത....

കേള്‍ക്കൂ..

എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 4-മിനിട്ട് 47-സെക്കന്റ്.

0 അഭിപ്രായങ്ങൾ: