മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

25 January 2010

മാരാള കന്യകമാരുടെ നടുവില്‍ - വയലാര്‍

മാരാള കന്യകമാരുടെ നടുവില്‍
മാനസ സരസ്സിന്‍ കടവില്‍
തപസ്സു ചെയ്യുകയല്ലോ
ഞാനെന്‍ താമരവള്ളിക്കുടിലില്‍
മാരാള കന്യകമാരുടെ നടുവില്‍
മാനസ സരസ്സിന്‍ കടവില്‍
തപസ്സു ചെയ്യുകയല്ലോ
ഞാനെന്‍ താമരവള്ളിക്കുടിലില്‍

കേള്‍ക്കൂ..

എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 6-മിനിട്ട് 24-സെക്കന്റ്.

0 അഭിപ്രായങ്ങൾ: