മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

22 January 2010

ഭാരതീയം - മധുസൂദനൻ നായർ

മകനേ ഇതിന്ത്യയുടെ ഭൂപടം ...
മകനേ ഇതിന്ത്യയുടെ ഭൂപടം ...
വധ്യയുടെ വയര്‍ പിളര്‍ന്നൊളുകും,
വിലാപവേഗം പോലെ
വരള്‍വരകള്‍ നദികള്‍, പരമ്പരകളറ്റവര്‍...
കേള്‍ക്കൂ...


എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 20-മിനിട്ട് 00-സെക്കന്റ്.

1 അഭിപ്രായങ്ങൾ: