മികവുറ്റ കാഴ്ചക്ക് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കൂ.
പാട്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർഫോക്സിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ/കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഉടൻ ശരിയാക്കാം.
യാഹൂ വെബ് പ്ലേയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പേജിന്റെ ഇടത്തേ അറ്റത്ത് താഴെയായി നോക്കൂ.

25 January 2010

പുത്തന്‍ പവിഴ കൂമ്പുകള്‍ കണ്ട - വയലാ‍ര്‍

പുത്തന്‍ പവിഴ കൂമ്പുകള്‍ കണ്ട
തത്തക്കുഞ്ഞിനു ചിരി വന്നു
പുത്തന്‍ പവിഴ കൂമ്പുകള്‍ കണ്ട
തത്തക്കുഞ്ഞിനു ചിരി വന്നു
കുയിലൊരു കുഞ്ഞോടക്കുഴലൂതി
കുരവകളിട്ടു മടത്ത കുരവകളിട്ടു

കേള്‍ക്കൂ..

എളുപ്പത്തില്‍ പാടുവാന്‍ വേണ്ടി കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്ത പാട്ടാണ്. 4-മിനിട്ട് 41-സെക്കന്റ്.

0 അഭിപ്രായങ്ങൾ: